Logotip Projectes

Comunicació i coordinació gràfica del resum divulgatiu del PREMET25

Portada del PREMET25. Es tracta d’un cicle en sentit invers, perquè cal replantejar la manera en què fem les coses. Les ‘boletes’ representen els materials que recirculen (recursos = residus) i els colors corresponen amb cadascun dels 5 eixos del Programa (com s’explicarà més endavant).

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Barcelona Regional em van fer l’encàrrec de coordinar gràficament i redactar un document de síntesi del recentment aprovat PREMET25 (Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025). Per poder portar-ho a terme he comptat amb la col·laboració de Lapage Original que ha realitzat la feina gràfica. L’objectiu era aconseguir que un document molt tècnic, la Memòria del Programa, comptés amb una versió més curta i divulgativa que permetés arribar tant al públic més especialitzat com a la ciutadania en general. Aprofitant aquest exercici, però, es va considerar necessari crear una línia gràfica pròpia. A partir d’algunes sessions de treball i d’una feina de gabinet, es van proposar opcions gràfiques que responguessin a un briefing conjunt construït entre tots els agents que havien participat de l’elaboració dels Programa. Com a resultat d’aquest exercici es va dissenyar un grafisme que s’ha aplicat en tots els eixos del PREMET25 així com en gran part de les seves figures (taules, gràfiques i infografies), tant en el document de síntesi com en el web.

Esquema resum del PREMET25 que suma totes les seves estratègies de manera circular i dinàmica. Reduir en origen, separar millor, innovar en el tractament, comunicar des de l’educació i actuar amb noves eines de governança: aquest és el resum d’un Programa que va més enllà de l’estricta gestió de residus i proposa un canvi radical que implica la ciutadania de manera directa.

Captures de pantalla d’algunes de les pàgines del ‘Document de síntesi’ del PREMET25 amb elements gràfics que li donen personalitat i mantenen el relat elaborat per comunicar-lo millor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El document de síntesi ha suposat un veritable esforç per condensar una planificació que afecta a tots els municipis de l’àrea metropolitana en aspectes tan transversals i cabdals com la prevenció de residus (representat en groc ataronjat al llarg de tota la gràfica), la seva correcta recollida selectiva (que correspon al marró), el seu tractament (en verd i representat per una simbologia de maquinària i de processos biològics), l’educació ambiental (en blau i amb la primera figura humana de tota la gràfica amb una idea de diàleg i reflexió) i la necessitat d’una nova governança (que s’identifica amb el vermell i un concepte inspirat en el funcionament neuronal, on tot està connectat i funciona de manera coordinada).

Portada de l’eix 1 del PREMET centrat en la prevenció dels residus. En aquesta portada destaca la idea de reduir en origen amb estratègies com la reparació, evitar el malbaratament alimentari o bé la compra de productes d’un sol ús. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 2 del PREMET centrat en la recollida selectiva dels residus. En aquesta portada destaca la idea d’incrementar la recollida de qualitat de la fracció orgànica i de reduir la resta a ser gestionada. També ressalta la recollida selectiva i també la individualització d’aquesta amb el porta a porta. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 3 del PREMET centrat en el tractament de residus. En aquesta portada destaca la idea d’aconseguir un procés de tractament que permeti obtenir materials de qualitat a ser reintroduïts, fins i tot amb processos biològics. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 4 del PREMET centrat en l’educació ambiental. En aquesta portada destaca la idea del diàleg i la participació, així com la transparència i la circularitat de tot el procés.

Portada de l’eix 5 del PREMET centrat en una nova governança. En aquesta portada destaca la idea d’acord i de pacte entre els diferents municipis així com de la ciutadania, donant suport i eines que ho facin possible.

Però, què és el PREMET25?
El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 consisteix en:

 • una estratègia d’actuació
 • basada en una nova governança
 • que aposti per reduir els residus municipals,
 • permeti assolir un 55% de reciclatge l’any 2025,
 • i aconsegueixi la neutralitat en carboni
 • del sistema metropolità de tractament de residus.

El PREMET25 planteja un canvi en el sistema de recollida i tractament de residus metropolità, no només per arribar a complir els objectius europeus, sinó per incorporar una nova lògica en la manera com s’utilitzen els recursos naturals i es gestionen els residus. Però, per què ho fa?

 • Partim d’una recollida selectiva estancada i d’una baixa valorització del material. Cal superar la situació d’estancament de la recollida selectiva dels darrers anys i desacoblar la relació que hi ha entre la generació de residus i la situació econòmica amb la incorporació de criteris d’eficiència en l’ús de materials i de prevenció.
 • Europa impulsa l’economia circular. El PREMET25 s’emmarca en la transició d’una visió lineal de l’economia, centrada sobretot en el tractament dels residus, a una visió cíclica que els previngui i els reincorpori en el cicle productiu.
 • Cal deixar de tractar residus barrejats per gestionar recursos.  Cal millorar la quantitat i la qualitat de residus recollits selectivament i, de retruc, reconvertir aquelles plantes de tractament de resta que ja no siguin necessàries per convertir-les en plantes de tractament de fracció orgànica i separació de materials reciclables. Com a resultat d’això, es reduirà la necessitat de destinacions finalistes i es podrà reduir gradualment l’abocament controlat i la incineració amb recuperació d’energia.
 • Cal anar més enllà del tractament, des de la innovació i el lideratge. A banda de seguir impulsant la prevenció, el PREMET25 també vol abordar un canvi en els sistemes de recollida per a fer-lo més eficient i incentivador de la recollida com a eina imprescindible per assolir els objectius del programa.Per això incorpora l’Acord metropolità pel Residu Zero que, de manera conjunta amb els municipis, desplega mesures concretes per augmentar la recollida selectiva i reduir el plàstic d’un sol ús. Així, l’any 2020 tots els municipis de l’àrea metropolitana disposaran d’un full de ruta per garantir el compliment de l’objectiu mínim de recollida del 55% l’any 2025 a través del desplegament de la individualització de la recollida de residus i la bonificació de la participació en la recollida de la fracció orgànica.
 • Una actuació compartida, amb una ciutadania que se senti interpel·lada. El PREMET25 es planteja com un procés compartit entre les diferents administracions per reduir la producció de residus i augmentar-ne la recollida separada, i que pretén incrementar la consciència de la ciutadania sobre les implicacions de les seves accions envers la producció de residus i sobre com els ha de gestionar. El programa incorpora un pla d’educació ambiental, de comunicació i de participació que permeti mantenir la població informada i que la faci copartícep del procés de canvi.
 • Crear benestar reduint la petjada ambiental. Una millor gestió dels residus i materials, considerant-los com un recurs que cal preservar, implica també mantenir el màxim valor d’aquests recursos en el marc d’una economia més circular. L’augment de la recollida selectiva i l’assoliment dels objectius establerts en aquest programa permetran incrementar la quantitat i la qualitat dels llocs de treball associats a la gestió de residus.Al mateix temps, una menor dependència de les opcions de tractament finalista de residus i de la necessitat de gestió de fracció resta reduirà no només la necessitat d’extracció de recursos naturals, sinó també la petjada de carboni associada al sistema metropolità de tractament de residus.Es preveu la reducció de les emissions de gasos hivernacle fins a 170.000 tones de CO2-eq i s’estima la creació d’aproximadament uns 1.500 nous llocs de treball.
Be the first to comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *